Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.

Jihočeský fotbal

Pravidla a podmínky soutěže

neděle, 22. května 2016, 14:57

1. Úvodní ustanovení

1.1. Partner organizuje v termínu stanoveném v soutěžním článku marketingovou Soutěž a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici níže.

2. Základní podmínky účasti v soutěži

2.1. Každá fyzická osoba starší 15-ti let a právnická osoba (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

a. Je plně způsobilá k právním úkonům nebo je rozumově tak vyspělá, že dokáže posoudit následky svého jednání jako Účastníka, a zároveň je schopná své jednání ovládnout.

b. Přihlásí se v termínu stanoveném v soutěžním článku (dále jen „Termín“) na portále https://m.jihoceskyfotbal.cz/. Vyplní soutěžní formulář s tím, že podmínkou může být "liknutí" partnerovi stránky na facebook-u, zodpoví správně soutěžní otázky a vyplní svoje jméno, telefon a e-mailovou adresu a odešle soutěžní formulář, čímž zároveň vyjádří souhlas s těmito podmínkami. Souhlasem se Účastník Soutěže rovněž přihlašuje k možnému odběru newsletterů rozesílaných partnerem na e-mailovou adresu, kterou uvedl v soutěžním formuláři (dále jen „Přihlášení“). Z tohoto odběru se může účastník, kdykoliv odhlásit.

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry ti, kteří:

a. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech.

b. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží.

c. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

3. Pravidla účasti v soutěži

3.1. Každý Účastník, který se přihlásí do Soutěže, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a to, že se jí hodlá účastnit.

3.2. Při Přihlášení každého účastníka do soutěže se zaznamenají jeho odpovědi. Všichni účastníci, kteří zodpověděli správně všechny otázky a splnili ostatní podmínky, jsou při vyhodnocení zařazeni do slosování, které bude provedeno automaticky programovým skriptem portálu Jihočeský Fotbal způsobem náhodného výběru.

3.3. V případě, že bude zjištěný jakýkoliv pokus o porušení pravidel této Soutěže, ztrácí Účastník nárok na výhru. Za takový pokus se považuje i mnohočetná registrace se stejným telefonním číslem. Je povoleno pouze jedno Přihlášení na jedno telefonní číslo.

4. Cena v soutěži

4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát cenu uvedenou v soutěžním článku.

4.2. Výherce Soutěže se stává ten Účastník Soutěže, který splnil podmínky v těchto pravidlech tím, že odpověděl správně na soutěžní otázku, odeslal soutěžní formulář a případně se stal fanouškem partnerovy stránky na facebook-u, a který byl vylosován při slosování, tedy jeho e-mail byl jedním ze deseti vylosovaných.

4.3. Vylosování výherců proběhne do jednoho týdne od ukončení soutěže.

4.4. V případě, že partner při vyhodnocení zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže u některého z vylosovaných účastníků, vzniká nárok na výhru dalším účastníkům vylosovaných v pořadí po účastníkovi, který poručil pravidla.

4.4. Partner bude výherce kontaktovat telefonicky a na e-mailovou adresu, kterou uvedl Účastník při svém Přihlášení do Soutěže na portále Jihočeský Fotbal a to nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže.

4.6. Nepřevzatá výhra, kterou se nepodaří výherci předat, propadá po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže partnerovi, který s výhrou naloží dle svého uvážení.

4.7. Předání cen výhercům bude probíhat v místě specifikovaném partnerem, dále jen „Místo předání“. Termín předání bude možno domluvit individuálně s partnerem po skončení soutěže. Účastník s nárokem na výhru souhlasí, že si výhru převezme osobně nebo v osobním zastoupení s plnou mocí z důvodu fotografického zdokumentování předání cen účastníkovi.

5. Osobní údaje

5.1. Přihlášením do soutěže uděluje Účastník partnerovi ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny, a přihlášení odběru denního menu a novinek na uvedenou e-mailovou adresu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení partnerovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie, video záznamy a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace partnera a partner může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které byly pořízeny v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. Partner prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv a chyb způsobených skriptem portálu Jihočeský Fotbal při losování.

6.3. Partner si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník Přihlášením vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně partner dle svého uvážení.

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2016

© 2011 - 2018 TRIMA CB, s. r. o

Zavřít reklamu

Reklamní sdělení